KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem
RODO) informuję , iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Konikowie siedzibą -
Konikowo 47D (dalej zwany jako Administrator).
Z administratorem można się skontaktować:
1) listownie na adres Konikowo 47D;
2) telefonicznie 511171573
3) przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, aby:
1) rozpatrzyć wniosek, którą Pani/Pan złożył/a;
2) przyjęcie lub odmowa przyjęcia dziecka do żłobka
3) zarchiwizować sprawę.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla
wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi
określonymi w prawie krajowym:
1) obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3
2) Statutu ŻŁOBKA GMINNEGO „TĘCZOWA KRAINA” W KONIKOWIE
3) obowiązek prawny wynikający z art. 5−6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania
sprawy.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres 3 lat w przypadku odmowy
przyjęcia dziecka do żłobka,, w przypadku przyjęcia dziecka do żłobka okres wydłuży się o okres wymagany
przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
1) Dane dzieci przyjętych do żłobka będą przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej
w celu realizacji projektu pt. „Rynek pracy dostępny dla rodziców- Gmina Świeszyno stawia na
żłobek”
2) dostawcom usług , którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych w związku z funkcjonowaniem żłobka (np. dostawcy usług informatycznych itp.).
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
jest niezgodne z przepisami prawa;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem
ochrony danych.
8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wymóg podania danych
Przy składaniu podania należy podać dane wymagane przepisami prawa. Bez podania tych danych może
spowodować brak możliwości rozpatrzenia podania i możliwości przyjęcia dziecka do żłobka.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.